Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 58 - oktober/november/december 2019

Inhoud
 

bullet

Verslag bezoek India door Abhaya-team, zomer 2019

bullet

Bezoek aan Cochin in Kerala

bullet

Creatie Indische taal Malayalam door een Duitse missionaris

bullet

Ervaringen in Kerala en conclusie huidige toestand in India

bullet

Resultaat Dorpsdag Brasschaar op zondat 1 september 2019

bullet

Woordje van onze penningmeester Jenny

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Het is altijd dolle pret als we ergens in een klas ballonnen beginnen uit te delen: een leuk ontspanningsmoment
tijdens de schooldag.


(Terug naar inhoud)


Verslag bezoek aan India door Abhaya-team in juli/augustis 2019

Eerst brachten we een bezoek van drie weken aan de districten Ballari, Raichur en Koppal om er alle Abhaya-projecten
te bezoeken. Deze projecten liggen verspreid over een oppervlakte bijna zo groot als België. We moesten dus
voortdurend van de ene plek naar de andere reizen, vaak via zeer slechte plattelandswegen en in een bloedheet klimaat,
met een gemiddelde temperatuur van boven de 35°C (in de schaduw).
In totaal hebben we zo wel 1.000 km rondgehotst via slecht berijdbare wegen, wat dus zeer vermoeiend was.
We hebben overal gefilmd en foto’s gemaakt om een mooie reportage te kunnen tonen op onze Abhaya-activiteiten in 2020.

Het resultaat van onze bezoeken aan alle petekinderen was boeiend, beklijvend en bij momenten emotioneel,
maar altijd schitterend. Zo zagen we dat vele kinderen uit extreem arme gezinnen de kans gekregen hebben om
een diploma te behalen en dankzij een stage in een bedrijf of in een hospitaal direct een goede job kregen dankzij hun
bijkomende training in deze firma of in een hospitaal.

Anderzijds hebben we ook tal van gesprekken gehad met verschillende hoogopgeleide Indiërs over de huidige situatie
in India. Ze zijn allemaal en om uiteenlopende redenen bezorgd.
De huidige Minister-President Narendra Modi en zijn Bharatiya Janata-partij (BJP) zijn Hindoe-nationalisten en dat heeft
heel wat ongewenste gevolgen.
Alles wat niet Hindoe is wordt als minder gewenst aanzien en dat uit zich in de praktijk door allerhande kleine en grote
pesterijen.
De Indiase economie heeft de voorbije jaren een sterke groei gekend, wat in de media uitvoerig bewierookt is.
Tegelijkertijd verbetert er nauwelijks iets aan het lot van de 500 miljoen armen. Sociale voorzieningen, de kwaliteit van het
officieel onderwijs, de alom aanwezige corruptie, het zijn nog altijd even grote pijnpunten als voorheen.

De pers is voor het grootste gedeelte Modi-gezind (wiens brood men eet …) en voor kritische stemmen is er nauwelijks
ruimte. De pers in het buitenland gaat grotendeels mee in het hoera-verhaal van de “booming” Indiase economie,
in het zog van de officiële propaganda. Intussen blijkt wel dat de economische vooruitzichten op dit ogenblik veel minder
rooskleurig zijn en dat de hoge groeicijfers een stuk gezakt zijn.

Eén van de grote oorzaken van analfabetisme is de zeer slechte kwaliteit van de gesubsidieerde officiële scholen.
Als kinderen naar deze scholen gaan kunnen ze vaak nog niet fatsoenlijk lezen, schrijven en rekenen als uit het 6de leerjaar
komen. Het is enkel voor wie de middelen heeft om zijn kinderen naar een privéschool te sturen of naar scholen
georganiseerd door het katholieke netwerk, dat er een diploma kan behaald worden. Maar vermits deze scholen weinig
of niet gesubsidieerd worden door de overheid, moeten ze het maar zien te redden met hoge inschrijvingsgelden om hun
leerkrachten en personeel te kunnen betalen. Dit zorgt ervoor dat het onmogelijk is voor extreem arme gezinnen om naar
goede scholen te gaan. Daarom dat we ooit met Abhaya India een ondersteuning met peterschappen gestart zijn om
kinderen uit extreem arme gezinnen ook die kans te geven om een diploma te behalen en zo de vicieuze cirkel van
armoede te doorbreken, met een betere toekomst en dus weg uit de armoede.

Conclusie: eigenlijk is het de taak van de Indiase overheid om ervoor te zorgen dat alle kinderen in India ook uit extreem
arme gezinnen toegang hebben tot gratis onderwijs van goede kwaliteit en sociale ondersteuning voor de allerarmsten
in de maatschappij maar ze doen daar gewoon niets aan of te weinig en te laat.
Momenteel zijn er gelukkig nog ongeveer 3.000 kleine en grotere NGO’s actief in India, die in belangrijke mate de
tekortkomingen van de overheid weten te compenseren.

Een ander probleem is de totale verkeerschaos, die in dit grote land dagelijks voor onwaarschijnlijk veel dodelijke
ongevallen zorgt. Niemand houdt zich aan de verkeersregels. Bovendien zijn er heel vaak geen verkeerslichten op
heel wat gevaarlijke kruispunten, geen degelijke voetpaden en als die er al eens zijn, dan parkeren ze er gewoon
hun bromfietsen op, zodanig dat de voetgangers weer verplicht worden op de chaotische rijweg te lopen.
Zelfs als je in een wagen zit met chauffeur krijg je continu het gevoel dat er elk ogenblik een ongeluk kan gebeuren.
Het verkeer in India is daarom ook één van de grootste doodsoorzaken.
Father Nathan vertelde ons dat er het afgelopen jaar weer enkele priesters dodelijk verongelukt zijn op de weg.
Dit is niet te verwonderen als je overal deze enorme verkeerschaos ziet. Er zijn ook nergens verkeerscamera’s,
waardoor dus ook geen verkeersboetes kunnen uitgeschreven worden en waardoor dus alle verkeersregels genegeerd
worden.

Hierna een korte fotoreportage over ons bezoek aan de Abhaya- projecten en de mooie resultaten ervan.

 

Afdeling kleuterschool met de kleuterleidsters, Father Nathan en Kathelijne.
 

Bezoek Vianney Vidyalaya School (Ballari) en ballonnen van Abhaya voor de kinderen.
 

Abhaya Home: lunch optimaal georganiseerd.
 

Bezoek nieuw gebouwd verblijf voor de leerkrachten in Sirwar.
 

Bezoek aan ons petekind Stephan                   Bezoek van Renuka, ooit ons allereerste petekind. Zij heeft intussen
in Sirwar.                                                                een mooi gezin, met twee kindjes en stelt het goed.
 

Bezoek Nava Jeevana, opvang voor fysisch gehandicapte kinderen en voor blinde kinderen uit extreem arme gezinnen.
 

Deze man is zelf mindervalide en maakt hulpstukken voor de mindervalide kinderen. Zo heeft hij ook een job in het
werkatelier in Nava Jeevana.
 

Kunstwedstrijd in de Vianney Vidyalaya school in Ballari. Deze oeroude Rangoli-techniek wordt nog steeds aangeleerd.
 

De jongens tonen hun fantasie met beelden van klei.


(Terug naar inhoud)


Uitstap naar Cochin in Kerala.

Na ons bezoek van 3 weken aan de Abhaya-projecten zijn we nog een weekje gaan uitblazen in Cochin in de naburige
deelstaat Kerala.
Dit is de plaats waar mensen van over de hele wereld op het Indische content aankwamen en zich daar dan vestigden.
Reeds van in de prehistorie.
Onlangs werd er op privé-initiatief een historisch museum over de geschiedenis van Kerala
opgericht in Ernakulam. Elke fase van de geschiedenis vanaf de prehistorie tot op heden wordt er voorgesteld met wassen
beelden en bijhorende uitleg, ook in het Engels.

De eerste grote migratie: Afrikanen kwam hier toe in de periode van het stenen tijdperk. Al in 370 vóór Chr. zijn hier
de eerste zwarte joden toegekomen en later, in 72 na Chr. ook blanke joden, op de vlucht na de verwoesting van de tempel
van Jeruzalem door de Romeinen.
Later kwamen hier ook heel wat mensen uit China en het Midden-Oosten en ook Syrische christenen die moesten vluchten
uit Syrië voor de radicale Moslims. Nadien volgden de radicale christenen uit Portugal die hier dan de joden kwamen
uitmoorden en dan de aankomst van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie die de nog overlevende joden in
bescherming namen en als handelspartners konden gebruiken. Ten slotte kwamen de Britten.
Zo werd Cochin een handelskruispunt tussen het Westen en het Indische continent.

Merkwaardig genoeg is er in Cochin nog een synagoge, een van de weinige in India. Tijdens ons bezoek aan deze
synagoge ontdekten we dat er daar nog enkele eenvoudige kristallen lusters van Val-Saint-Lambert hingen en de vloer was
betegeld met keramieken vloertegels in Delfts blauw uit de Nederlandse periode.

Creatie Indische taal Malayalam in Kerala door een Duitse missionaris

Tot onze verrassing kwamen we hier tot de ontdekking dat de huidige officiële Indische taal Malayalam in Kerala door een
Duitse protestantse missionaris, Dr. Hermann Gundert (1814-1893) gerealiseerd werd. Hij had in Duitsland filologie
gestudeerd en een doctoraat behaald. Toen hij in het huidige Kerala aankwam als missionaris, was er daar aanvankelijk
geen goed ontwikkelde cultuurtaal, maar waren er wel vele dialecten. Hij heeft van een mengeling van de plaatselijke
dialecten één eenheidstaal gemaakt en hiervoor een spraakkunst en woordenboeken ontwikkeld. Hij heeft doelbewust
geen invloeden van het Sanskriet gebruikt, om deze taal zo origineel mogelijk te houden binnen de groep van de
Dravidische talen in Zuid-India.
Zo was hij de pionier, die 21 boeken in het Malayalam schreef. In zijn tijd werden ook de eerste kranten in Malayalam
gepubliceerd. De bedoeling was ook dat op die manier alle mensen in Kerala elkaar beter zouden kunnen verstaan doordat
er dan een eenheidstaal was voor de hele regio van Kerala.

Ervaringen in Kerala

Kerala is merkwaardig genoeg de enige deelstaat in India met een democratisch verkozen Marxistisch bestuur.
Dit is waarschijnlijk uniek in de wereld.
Het doet vreemd aan her en der afbeeldingen van Marx en Che Guevara op de muren te zien.

Opvallend is wel dat Kerala het op vele vlakken een stuk beter doet dan de rest van India.
1. Er is weinig of geen armoede in Kerala..
2. Het is de enige deelstaat zonder analfabetisme.
3. Er zijn bijna overal degelijke wegen aangelegd.
4. Pijnpunt: anderzijds moeten alle hoogopgeleiden werk zoeken in het Midden-Oosten of elders in India, want in de lokale
landbouw- en visvangsteconomie vinden ze geen werk.
Bij industriëlen elders in India bestaat maar weinig animo om te investeren in een “communistische” staat.

(Terug naar inhoud)


Resultaat Dorpsdag Brasschaat zondag 1/09/2019

Deze keer waren er wel wat problemen met de nieuwe locatie van de GROS in de Augustijnslei in Brasschaat, met name
wat betreft de plaatsing van de stand voor ontwikkelingssamenwerking.
Hoe dan ook, het Abhaya-team en vele andere organisaties stonden paraat met een keur aan hapjes en drankjes
uit Afghanistan, Turkije en Syrië, waar veel belangstelling voor was.

Onze fotopanelen moesten een eind verderop in een afzonderlijke tent opgesteld worden, zodanig dat er eigenlijk geen
verband te zien was tussen de ontwikkelingsorganisaties en hun activiteiten in die landen. Jammer maar helaas …

Verderop in de straat was er ook een podium met optredens van muzikanten, waaronder de Indische gebroeders Khan.
Tot onze verrassing wonen ze in Gent.
Hieronder enkele mooie foto’s ...
 

Veel interesse voor de hapjes en drankjes uit Afghanistan, Syrië en Turkije.
 

Schitterend optreden van 3 Indische muzikanten met Indische instrumenten.
Mahabub Khan en zijn broers wonen zelfs in Gent.
 

De andere tent, met opstelling fotopanelen en een unieke oude riksja waarin iedereen eens kon gaan zitten voor
een leuke foto.

 
(Terug naar inhoud)Woordje van onze penningmeester: Jenny

Beste peters en meters,

Wie iets extra wil geven ter gelegenheid van Kerst/Nieuwjaar voor het kind en/of zijn gezin, kan dit nog steeds doen,
door vóór 1 december over te schrijven, zodanig dat dit nog vóór Kerstmis bij de kinderen toekomt.
Deze kerstbijdragen worden bovendien toegevoegd aan het fiscaal attest dat je in februari 2020 zal ontvangen.

Lopende opdrachten blijven ongewijzigd voor 2019-2020.
Dit blijft dus:

€ 7/maand voor een kind tot en met 11 jaar.
€ 11/maand voor een kind vanaf het kalenderjaar waarin het 12 jaar wordt.
€ 20/maand voor een blind kind, een gehandicapt kind en een HIV kind.

Dit zijn nog steeds zeer bescheiden bijdragen om een kind te ondersteunen gedurende een volledig schooljaar.
Deze beperkte bijdragen worden mede mogelijk gemaakt omdat onze projecten volledig gedragen worden door vrijwilligers.

Gegevens bankrekeningnummer Abhaya India vzw
IBAN: BE28 0016 4163 0020
BIC: GEBABEBB


Alvast bedankt in naam van jullie petekinderen in India.
Vriendelijke groeten,

Jenny

(Terug naar inhoud)
 


Uitsmijter: 150 jaar Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, eigenlijk Mohandas Karamchand Gandhi, werd geboren op 2 oktober 1869,
nu precies 150 jaar geleden. Hij werd helaas vermoord op 30 januari 1948.
We kunnen hem terecht de vader des vaderlands noemen van het moderne India.
Albert Einstein had een grote bewondering voor Gandhi en schreef over hem:
 “Toekomstige generaties zullen nauwelijks kunnen geloven dat er werkelijk een mens
zoals deze man op aarde heeft rondgelopen”.
 


(Terug naar inhoud)


 

Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar

Fr. Arokianathan
Vianney Vidyalaya School
Ward 25, Indiranagar
583 104 Ballari
Karnataka
India
 

 


Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar:

Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Elisabeth
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV" petekinderen
schrijven naar :

Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Baselia - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hosapete, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).

De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 


Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)